Historia

      Powstanie szkoły przypada na rok 1953. We wrześniu tego roku zabrzmiał dzwonek, który rozpoczął rok szkolny w nowej szkole. Była to pierwsza polska szkoła oddana do użytku po wyzwoleniu. Wcześniej w Gałkówku Kolonii funkcjonowała szkoła niemiecka (w tej miejscowości do roku 1945 dziewięćdziesiąt procent mieszkańców to ludność niemiecka). Nowa szkoła mieściła się w budynku murowanym, dwuskrzydłowym, parterowym.

Posiadała właściwe sale lekcyjne, salę gimnastyczną, pracohistoria 2wnię fizyczną, pokój nauczycielski, kancelarię i szatnię. Była to szkoła siedmioklasowa, a jej kierownikiem był Żelga Julian. Mieszkał on wraz żoną Leontyną, również nauczycielką w drewniany budynku naprzeciw szkoły. Pełnił on powierzoną funkcję do roku 1955. W następnych latach kierownictwo szkoły obejmowali kolejno Józef Surosz (1955 – 1957), Włodzimierz Downar (1957- 1958), Eugeniusz Gielec (1958-1975). Największy rozkwit ówczesna szkoła zawdzięcza kierownikowi Gielcowi. Młody, ambitny nauczyciel zdobywa z pomocą Komitetu Rodzicielskiego fundusze na ogrodzenie terenu szkoły, na nowe pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni (biologicznej, fizycznej). Teren wokół budynku zostaje zagospodarowany na ogródek szkolny, posadzono nowe drzewa. W placówce zatrudniani są nowi nauczyciele, którzy osiągają sukcesy zawodowe, podnoszą poziom nauczania i doskonale współpracują z lokalnym środowiskiem. W szkole organizowane były zbiórki żywność, ubrań dla biednych. Powstała też świetlica przyszkolna, wyposażona w telewizor ,, Szmaragd”, gdzie codziennie zbierała się miejscowa ludność. Rok 1966/67 przyniósł zmiany. Został wprowadzony program ośmioklasowej szkoły podstawowej. Powiększyło się grono pedagogiczne. W latach 1970-1971 do szkoły uczęszczało 151 uczniów. Prężnie działała Spółdzielnia Uczniowska oraz Liga        OcHistoriahrony Przyrody. Dużym autorytetem cieszyła się p . Wiesława Mucha, która 1 sierpnia 1975 roku zostaje mianowana nowym dyrektorem szkoły. Następnie władzę w szkole sprawowała p. Jadwiga Loba, jej następczyniami były p. Anna Gorzka, i p. Barbara Kozłowska, która funkcję dyrektora sprawowała w latach 2002- 2017. Szkoła w ostatnich latach przeszła największy rozkwit. Nastąpiło dużo zmian. Budynek szkolny był wielokrotnie remontowany, pracownie doposażone w sprzęt i nowoczesne pomoce naukowe, np. tablice interaktywne, komputery itp. Teren wokół szkoły zmodernizowano. Rok szkolny 2017/2018 przyniósł reformę oświaty, oraz kolejną zmianę na stanowisku dyrektora, od września 2017 roku funkcję tę pełni p. Adam Białek.                                                             

                                                                                                                                                  Justyna Wielamek